Taakverdeling aan boord.

 

Uitgangspunten: 
  • de Kogge is een gemotoriseerd zeilschip. Er wordt naar gestreefd zo vaak te zeilen als de omstandigheden dat toelaten;
  • het vaargebied varieert van (klein) binnenwater tot en met volle zee;
  • de duur van aaneengesloten tochten varieert van vijf kwartier (tussen de Stadsbrug en de Eilandbrug) tot een aantal dagen;
  • er wordt regelmatig met gasten gevaren. Dit zijn uitsluitend dagtochten, meestal vanaf de vaste ligplaats, er is juridisch een maximum aantal gasten van 12;
  • onder alle omstandigheden dienen voldoende bemanningsleden aan boord te zijn om verantwoord te kunnen varen, gegeven het vaargebied, het karakter van de tocht en de eventuele aanwezigheid van gasten aan boord.
Bemanning.

De basisbemanning van de Kogge bestaat uit minimaal acht personen, inbegrepen de schipper en bootsman.
Dit aantal is (net) voldoende om met de Kogge dagtochten te kunnen varen, op de motor en onder zeil, in niet al te extreme omstandigheden.
Een volwaardige bemanning om de Kogge onder alle omstandigheden te kunnen varen bestaat uit tien capabele personen. Voor aaneengesloten meerdaagse tochten over zee is een bemanning van in elk geval twaalf capabele personen gewenst, e.e.a. in verband met de noodzaak van verschillende wachten.

Capabel: voldoende bekendheid met het schip en de werkzaamheden aan boord en fysiek voldoende fit en zeevast.

Als op voorhand duidelijk is, dat niet gezeild zal worden, kan een bemanning van zes á zeven personen voldoende zijn, dit te beoordelen door de schipper in overleg met de bootsman.

(Betreft het varen alleen het verleggen van het schip over korte afstand, bijv. van de vaste ligplaats naar het Van Heutszplein, kan de schipper eventueel besluiten dit met nog minder mensen te doen. E.e.a. volledig onder zijn verantwoordelijkheid.)

Als met gasten wordt gevaren dient in elk geval een basisbemanning aan boord te zijn, bij voorkeur aangevuld met één of twee personen t.b.v. de catering.

Taakverdeling (varen).

Als gezagvoerder is de schipper van de Kamper Kogge eindverantwoordelijk voor het varen met het schip en de gang van zaken aan boord.

In voorkomende gevallen neemt hij de belangrijke beslissingen, o.m. wat betreft varen of niet varen, navigatie, (zeil-)manoeuvres en de inzet van bemanningsleden. Hij doet dit zo mogelijk na overleg met de bootsman en eventueel andere bemanningsleden met kennis van zaken.

Als specifieke taak heeft hij het manoeuvreren met de Kogge bij afvaren, aanleggen, doorvaren van sluizen en (smalle) brugopeningen.

Als er gasten meevaren, treedt de schipper ook op als gastheer. Hij verwelkomt de gasten en geeft een eenvoudige veiligheidsinstructie.

De bootsman fungeert als ‘ogen en oren’ van de schipper en heeft daarnaast de leiding aan dek.

Bij het begin van elke tocht wijst hij aan ieder bemanningslid de specifieke taken toe voor die tocht, bij afvaren en aanleggen, bij het zetten en wegnemen van het zeil en het aanpassen van de stand van het zeil.

Samen met de schipper werkt hij de checklijst af voor vertrek.

Aan het eind van elke tocht ziet hij toe op het opgeruimd en afgesloten achterlaten van het schip.

De bootsman is plaatsvervanger van de schipper.

Bij meerdaagse tochten, al dan niet over zee, is een machinist aan boord, met specifieke kennis van de motoren en andere techniek. Er wordt naar gestreefd bij alle tochten een bemanningslid aan boord te hebben met voldoende kennis van de motoren en techniek.

Bij tochten over zee is buiten de schipper nog een bemanningslid aan boord met voldoende kennis van navigatie, de navigator.                                 

Bij meerdaagse tochten fungeert een van de bemanningsleden als kok. Deze wordt in principe vooraf aan de tocht door de schipper aangewezen en draagt zorg voor de centrale inkopen, ontbijt, lunch, warme eten en drinken. Hiervoor heeft de kok vooraf contact met de penningmeester van de stichting. Daarnaast zorgt de kok voor verdeling van taken bij het voorbereiden van het warme eten zoals bijvoorbeeld aardappel schillen en bereiding van de warme maaltijd zelf.

Nieuw: Web redacteur, iemand die dagelijks foto’s en korte opmerkingen stuurt naar de redactie van de KamperKogge website: redactie@kamperkogge.nl.

Tijdens open schip, vaak het doel van de tocht, is een bemanningslid verantwoordelijk voor de  kist met “verkoop” spulletjes. Voor vertrek wordt deze nagekeken en aangevuld door een lid van de werkgroep PR. Er zijn 2 geldstromen: verkoop van spulletjes en giften uit de kist voor vrijwillige donatie. Beide worden apart geteld en genoteerd.

’s Avonds worden de verschillende opbrengsten afgedragen aan de persoon die op die reis verantwoordelijk is voor de financiën.

Uiteraard is het mogelijk dat meerdere rollen door één persoon worden gecombineerd, echter in goede harmonie dragen we allemaal ons steentje bij aan het slagen van de tocht en evenement.

Verdere info:

Verdere specificaties

Maximum aantal personen